Seuran perustaminen

Tälle sivulle on kerätty ohjeita uuden seuran perustamisesta. Seuran perustamista suunnittelevia pyydetään ottamaan yhteyttä liiton toimistoon. Autamme mielellämme perustamiseen liittyvissä asioissa.

 

Kaveriporukasta yhdistykseksi - Milloin yhdistyksen perustaminen kannattaa?

Yhdistyksen perustaminen on kannattavaa, kun yhdistyksen toiminnalla tavoitellaan jotakin päämäärää ja halutaan vaikuttaa asioihin. Perustamisen yhteydessä tavoitteet kirjataan ja ne ohjaavat siitä edespäin yhdistyksen toimintaa.Yhdistyslain mukaan yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, oikeuskelpoista yhteisöä tai perustajina voi olla molempia. Suomessa yhdistyksen perustaminen on mahdollista myös ulkomaalaisilta. Yhdistyksen puheenjohtajalla on kuitenkin oltava asuinpaikka Suomessa.

 

Kannattaako yhdistys rekisteröidä?

Rekisteröitymistarve muodostuu useimmiten yhdistyksen toiminnan perusteella. Tiettyjä asioita varten yhdistyksen täytyy olla rekisteröitynyt. Rekisteröitynyt yhdistys voi esimerkiksi omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia tai laatia anomuksia ja hakemuksia.

Yhdistysrekisteriin merkitään aatteelliset yhdistykset. Rekisteriin päästäkseen yhdistyksen toiminnan tavoite ei siis voi olla taloudellisen edun tai voiton saavuttaminen, vaan painon on oltava aatteellisen työn puolella.

Nimensä mukaisesti aatteelliset yhdistykset toimivat edistääkseen ja tukeakseen jotain tiettyä, jäseniä yhdistävää toimintaa. Yhdistys voi myös toimia edunvalvojana esimerkiksi jollekin ammattikunnalle tai harrastusryhmälle. (Lähde: yhdistystieto.fi)

Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä tai oikeustoimikelpoista yhteisöä.

Luonnollisten henkilöiden täytyy olla

 • vähintään 15 vuotta täyttäneitä
 • sääntöjen mukaisia äänioikeutettuja jäseniä.

Oikeuskelpoisia yhteisöjä ovat mm.

 • rekisteröity yhdistys
 • osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • säätiö
 • julkisoikeudelliset yhteisöt kuten kunta, valtio tai evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta.

Perustamiskokous

Perustamista varten kutsutaan koolle kokous. Perustaminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti esimerkiksi netissä tai puhelimitse.

Kokouksessa

 • noudatetaan kokousmenettelyn yleisiä periaatteita
 • päätetään yhdistyksen perustamisesta
 • hyväksytään yhdistyksele nimi ja säännöt
 • sovitaan jäseniksi liittymisestä (vähintään kolme jäsentä)
 • tehdään perustamiskirja, jossa ovat edellämainitut asiat.

Perustaminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti, jolloin yhdistys tulee perustetuksi, jos vähintään kolme henkilöä sopii yhdistyksen perustamisesta ja allekirjoittaa perustamiskirjan.

 

Perustamiskirja

Yhdistyksen perustamisesta tehdään perustamiskirja.

 • Perustamiskirja on päivättävä.
 • Vähintään kolmen jäseneksi liittyvää ja yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä (henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä) allekirjoittavat perustamiskirjan.
 • Perustamiskirjaan liitetään säännöt (myös erillisenä liitteenä). (Lähde: PRH)

Sääntöjä koskevia ohjeita

Yhdistyksen säännöistä tulee ilmetä yhdistyslain 8 §:ssa mainitut asiat (ks. mallit yhdistyksen tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi).

Nimi

Yhdistyksen nimen tulee erottua riittävästi rekisteriin merkityistä eikä se saa olla harhaanjohtava eikä hyvän tavan vastainen.

Kotipaikka

Kotipaikka voi olla vain yksi kunta Suomessa.

Tarkoitus ja toiminta

Tutustu malleihin yhdistyksen tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi.

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, myös ulkomaalaiset. Jos yhdistyksen varsinaisena toimintana on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, voi jäseniä olla ainoastaan Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa tai rekisteröidyt yhdistykset, joiden jäsenistö täyttää edellä mainitun ehdon.

Jäsenten velvollisuudet

Maksuvelvollisuus tulee olla säännöissä. Lisäksi säännöissä on mainittava muut erityiset jäsenten velvollisuudet.

Jäsenten oikeudet

Jäsenen tärkein oikeus on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin. Jos näitä oikeuksia esim. jonkin jäsenryhmän kohdalla halutaan rajoittaa, tulee rajoituksen olla säännöissä.

Hallitus

Hallituksen koko ja toimikausi on mainittava säännöissä. Hallituksen vähimmäiskoko on puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Yhdistys voi säänöissä määrätä suuremmasta hallituksesta. Hallituksen koko voidaan määrätä säännöissä myös vähimmäis- ja enimmäismääränä, esim. puheenjohtaja ja 2 - 5 varsinaista sekä 0 – 2 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajalla ja vähintään puolella hallituksen jäsenistä tulee olla asuinpaikka Suomessa. Patentti- ja rekisterihallitus voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa tästä. Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen, muiden hallituksen jäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsen. Velkajärjestely ei ole esteenä hallituksen jäsenyydelle.

Toiminnantarkastajat/tilintarkastajat

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi on mainittava säännöissä. Yhdistyksellä tulee olla vähintään yksi varsinainen toiminnantarkastaja / tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja / varatilintarkastaja. Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö.

Tilikausi

Tilikausi on jokin säännöissä määrätty 12 kuukauden pituinen aika.

Varsinainen kokous

Säännöissä on määrättävä, milloin pidetään kokous, jossa päätetään yhdistyksen sääntömääräisistä asioista.

Kokoustapa ja -aika

Kokouskutsutavan tulee olla todisteellinen (esim. kirje, lehti-ilmoitus, sähköposti niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa; suullista kutsua ei hyväksytä). Säännöissä voidaan myös mahdollistaa etäosallistuminen.

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Säännöissä on määrättävä jokin aatteellinen tarkoitus, johon varat luovutetaan.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen puheenjohtajalla on aina oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi, jollei tätä oikeutta säännöissä rajoiteta (kaksi yhdessä). Nimenkirjoitusoikeutta voidaan myös laajentaa eli myös muille henkilöille annetaan nimenkirjoitusoikeus. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana. Velkajärjestely ei ole esteenä toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana.

Yhdistyksen verotukseen liittyvissä asioissa neuvoo yhdistyksen kotipaikan verotoimisto.

Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastetut urheiluseuran mallisäännöt.